Deklaracja dostępności

Jest to oficjalne oświadczenie o dostępności witryny internetowej Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Proszowicach – pszok.proszowice.pl

Wstęp deklaracji

Gmina Proszowice dokłada starań, aby zapewnić dostępność strony internetowej pszok.proszowice.pl zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Dane teleadresowe:

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Proszowicach
ul. Źródlana 4
32-100 Proszowice
e-mail: kontakt@pszok.proszowice.pl
telefon: +48 510 286 685

Data publikacji strony internetowej: 01/2020
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01/2020

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Urzędu Gminy i Miasta Proszowice.

Strona jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Dokłada się starań, aby bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 31.03.2022 r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoby do kontaktu w sprawie dostępności:

Damian Król
e-mail: damian@um.proszowice.pl
telefon: (12) 386-12-23, (12) 386-10-05, (12) 386-10-20, (12) 386-19-69 – wew. 531

Dominik Ochęduszko
e-mail: dominik@um.proszowice.pl
telefon: (12) 386-10-05, (12) 386-10-20, (12) 386-19-69 – wew. 512

Procedura wnioskowo – skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl